۱۴۰۰-۰۲-۰۶

گردهمایی مجازی اول ماه مه 1400: مجموعه ویدئوهایی بمناسبت روز جهانی کارگر

video_2021-04-24_16-33-06.mp4

 

 
 
 
   
 
 
 
 

video_2021-04-24_16-33-06.mp4

 

 
 

video_2021-04-24_16-33-13.mp4

 

 
 
 
   
 
 
 
 

video_2021-04-24_16-33-13.mp4

 

 
 

video_2021-04-24_16-33-18.mp4

 

 
 
 
   
 
 
 
 

video_2021-04-24_16-33-18.mp4

 

 
 

video_2021-04-24_16-33-24.mp4

 

 
 
 
   
 
 
 
 

video_2021-04-24_16-33-24.mp4

 

 
 

https://drive.google.com/file/d/13WKYnCFE7SrbPRmCDSMh3cwwi68v8LLt/view?usp=drivesdk

video_2021-04-24_16-33-30.mp4

 

 
 
 
   
 
 
 
 

video_2021-04-24_16-33-30.mp4

 

 
 

video_2021-04-24_16-33-39.mp4

 

 
 
 
   
 
 
 
 

video_2021-04-24_16-33-39.mp4

 

 
 

video_2021-04-24_16-33-45.mp4

 

 
 
 
   
 
 
 
 

video_2021-04-24_16-33-45.mp4

 

 
 

video_2021-04-24_16-33-52.mp4

 

 
 
 
   
 
 
 
 

video_2021-04-24_16-33-52.mp4

 

 
 

video_2021-04-24_16-34-01.mp4

 

 
 
 
   
 
 
 
 

video_2021-04-24_16-34-01.mp4

 

 
 

video_2021-04-24_16-34-07.mp4

 

 
 
 
   
 
 
 
 

video_2021-04-24_16-34-07.mp4

 

 
 

video_2021-04-24_16-34-13.mp4

 

 
 
 
   
 
 
 
 

video_2021-04-24_16-34-13.mp4

 
 

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر