۱۴۰۰-۰۷-۱۸

کانون نویسندگان ایران (در تبعید): علیه مجازات اعدام

امروز، دهم اکتبر برابر با ۱۸ مهر، روز جنبش بزرگ «علیه مجازات اعدام» است. پس از کشتار تصور ناپذیرجوانان و کودکان در دههٔ ۶۰، اینک یکی از بزرگترین خواسته های مردم ایران و نیز، مردم کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را قانونی اجرا میکنند، لغو این حکم انسان سیتزانه است.

در جمهوری اسلامی، اعدام انسان ها نخست به خاطر رعایت و اجرای فقه اسلامی صورت میگیرد؛ جرم هاییکه در دیگرکشورهایی که در آنجاها مجازات اعدام هنوزقانونی ست، در اساس جرم محسوب نمی شود؛ سب النبی، محاربه با الله،کودک کشی، اسیدپاشی و زن کشی به بهانه های واهی، همجنسگرایی، روزه خواری، باده نوشی و...از اینگونه اتهام ها برای اجرای حکم اعدام است.

و دیگر اعدام ها که به درستی جنایت دولتی نامیده میشوند، گویا برای درس عبرت گرفتن دیگران است که بیشترنیز،همراه است با هزار نیرنگ و خدعهٔ حکومتی؛ نمونه وار، اعتراف های اجباری که پیوندچندانی باواقعیتِ امرندارند.

روشن است که جمهوری اسلامی برای فرار از مسئولیتِ حل مشکلهای اجتماعی که خود به وجود آورده است، به چماق و فریب و کشتارروی آورده است و میپندارد که باسرکوب روزافزون میتواند جامعه را به مهار خود درآورد. بر همگان اما روشن است که تعزیراجتماعی و کشت و کشتارهای حکومتی، تنها به بحران فراگیراجتماعی و سقوط ارزشهای انسانی انجامیده که آتش آن، دیریا زود تار و پود این حکومت نابهنگام را خواهد سوخت.

کانون نویسندگان ایران «در تبعید» در راستای پشتیبانی و مبارزه با حق آزادی بی حصر و استثنای اندیشه و بیان، مجازات اعدام را به هر بهانه ای که صورت بگیرد،‌ محکوم کرده و آنرابزرگترین عامل افسردگی و سقوطِ ارزشهای فردی واجتماعی به شمار میآورد و از همهٔ انسان های آزاده میخواهد که به جنبش بزرگِ «نه به اعدام»بپیوندند و هر کجاکه میتوانند، صدای اعتراض خود را علیه این جنایت دولت یبلند کنند.

 

کانون نویسندگان ایران (در تبعید)

۱۰ اکتبر ۲۰۲۱


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر