۱۴۰۰-۰۸-۱۴

مهستی شاهرخی: آآآ مانند آآآبان

 

آآآ مانند آآآبان

آ مانند آبان، ماه باران

آ مانند ابری آبستن باران

آ مانند  آسایش یا آشوب

آ مانند آبروی آبدیدگان

آ مانند آرامش، آبادانی

آ مانند آزادی، آزادگی

آ مانند آدم، آسمان

آ مانند آزار و اذیت انگل و انگل زادگان

آ مانند آرمان و آرزو و آمال انسان‌

 

آ مانند آبگینه، مانند داشتن زلالی و شفافیت اینه

آ مانند آزادگی انسان در دنیایی رها از ظلم ستمگران

آ مانند ریزش آبشار و سیلاب در رودی پر خروشان

آ به آسانی آب خوردن

*

الف مانند اکسیژن در هوا، در هر دم و بازدم

الف مانند امنیت جان و مال شهروند

*

ب مانند برابری و بهروزی

ب مانند بهداشت و بهزیستی

ب مانند باروری در برهوت

ب مانند بینایی و بی نیازی

ب مانند بُن و ریشه دار

*

پ مانند  پایمال شدن حقوق ملت زیر پای ستوران حاکمیت

*

ت مانند تاج و تخت، تکیه بر مسند قدرت زدن و تشویش اذهان عمومی نمودن

*

ث مانند ثمره کار و ثروت بی پایان نثار چپاولگران

*

ج مانند جنگ بیهوده و فرسایشی، جر و بحث های بیخود و جدال‌های گمراه کننده

*

چ مانند چرندیات، چپاول، چشم بندی و چهره عوض کردن و چیره شدن

*

ح مانند حق و حقوق مادی و معنوی، حلقه های دار بر گردن جوانان برومند آزادیخواه

*

خ مانند خّلق‌ها و قوم های مختلف چون شاخه های درخت پربار ملت، خفت و خواری

*

د مانند دیواری از داد و دادخواهی در برابر در دادگاه های ساختگی و دروغگویی

*

ذ مانند ذلت مدعیان ذکرگویی

*

ملت همیشه تاریخ و زبان و الفبای خود را دارد.

حاکمان نیز زبان زور دربار خود را!

آبان 1400/ نوامبر 2021

مهستی شاهرخی


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر