۱۴۰۰-۰۸-۲۷

"شعر" از: زهره مهرجو

 

شعر سفری ست پرماجرا،

تجربه شگرف برانگیخته شدنحواس

هنگامی کهدریایسخن

امواج نیرومندشرابهسویتمی افکند...

مقاومتنکردن

خود را به بالهای عظیم احساسواندیشه سپردن

دمی در فرازها اوج گرفتن

دمی دراعماق غوطه ورشدن

 

تا سرانجام در برابرت

دریا آرام گیرد...

و ساحل بالبان باز

بازآمدنت را

به پیشوازآید.


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر