۱۴۰۰-۱۰-۲۲

به همه ی ستمگران وگردنکشان جهان * - ترجمه آزاد از حسن عزیزی - به یاد بکتاش آبتین

 

 

            هان ! تو ای ظالم مستبد    تو ای دوستدار تاریکی ودشمن زندگی

            فریاد اعترا ض ملتی را به سخره گرفته ای

                                           ودستان ات رنگین زخون او

            راز هستی را وارونه می نمایانی

                                           وتخم هراس ووحشت می کاری ..

                                                تا یأ س ونومیدی کشت کنی .

 *  *   *   

              آرام گیر ! مبادا که فریب بهاران خوری ..

                                            یا آرامش آسمان وروشنائی روز .

              درأ فق پهناور، وحشت تاریکی نهفته

                                             وغرش رعد وزش تند باد ست

              برحذرباش ! که آتش زیرخاکستر کنار می زنی

                                              وآن کس که خار بکارد ، زخم درو می کند .

                                   *   *   *   

                اندکی تأمل کن ! آن گاه که زندگی مردم ، وگل های امید ، را درو می کنی ..

                                               چه برداشت خواهی کرد ؟

                آن گاه که دل خاک را با خون واشک ، آبیاری می کنی ..

                                              سیلاب تورا خواهد روفت – سیلاب خون ..

                                                                     وطوفان فروزان نابودت می کند .

                 ----------------------------------------------------------------------------------

                 * - شعر از ابوالقاسم الشابی ( 1934 – 1909 ) شاعر جوان تونسی ، این شعر را

                    در زمان حمله ی استعماری فرانسه به تونس ، ودر بیست سالگی ، کفته .

                    ترجمه ی آزاد : حسن عزیزی .     09.01. 22


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر