۱۴۰۱-۰۲-۲۳

اقتصاد در جمهوری اسلامی فرو پاشیده است - امین بیات

با افزایش روزافزون سرسام آور تورم،گرانی، سرکوب و نبود آزادی، و با اعتراض بصورت  عمومی،  مردم  دریافته اند که حکومت اسلامیآخوندی درجهت تامین مصالحو منافع مردمعمل نمیکند،گرچهتا بحال نیز منافع مردم ایران مورد نظرعرب تباران نبوده و مردم با فرو پاشی اقتصادی مواجهند، عواقب این فرو پاشی اقتصادی برای مردم زیانهای جانیو مالی فراوان بهمراه خواهد آورد، مردم باید آگاهانه با اقدام عملی علیه کلیت نظام عجله کنند، این روزها اعتراضات گسترده مردم در اکثر شهرهای ایران ادامه دارد و شعار ها همه سیاسی و کل حاکمیت مورد سئوال مردم قرار گرفته است.

دولت تروریستی، مردم فریب و آدم کش رئیسیدر تبلیغات انتخاباتی، تکیه برنجات اقتصاد ایران داشت و حمایت   از محرومان جامعه،که کلن دروغ و کلاشی و کلاهبرداری سیاسی بود، گرانی سر سام آور و کوپنی  شدن نان، کمبود آب، گرانی بنزین دوباره، نبود آزادی و پر کردن زندانها وضعیت را بمراتب از دولت قبلی بد تر کرده اند.

مردم درمانده ونمیتوانند مایحتاج غذائی ضروری زندگی خود را تامین کنند، دولت با حذف ارز 4200 تومانی،به موج وحشتناک گرانی دامن زد ، در حقیقت رفاه زندگی مردم بازیچه دست مشتی آخوند دزد و فاسد ازجمله رئیسی و خامنه ای  آدم کش افتاده که با دولتی و افرادی بیسواد ، معیوب عقلی ، ناکاردان تشکیل شده است که با اقتصاد ایدئولوژیکی  زمینه ساز فساد بیشتر در کل جامعه شده اند،در این ارتباط رواج قاچاق مواد غذائی تحت سیطره و فرمان نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران تروریست و اطاق بازرگانی فاسد و ضد مردمی  میباشند.

سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی که نشات گرفته از"اقتصاد مال خر است"بالاخره این سیاست که بر گرفته از سیاستهای "ایدئولوژیک" اسلامی ،آخوندیو پاسداران  میباشد، و کل اقتصاد تنها در خدمت یک بخش ازجامعه قرار دارد و آن (پاسداران، مجلسیان،امنیتی ها ،آخوندها و...) هستند و کلیت جامعه ار آن بی بهره است.

این دولت تروریستی وآخوندی به هیچ وجه قادرنخواهد شد که در جهت رفاه وبهبود وضعیت عمومیمردم حرکت کنند و درماهیتش نیست و نمیخواهد که معیشت مردم بهبود یابد،و برعکس تتمه ی پس انداز مالیمردم را توسط بانکها این موسسات دزدی در ایران از جیب مردم در میآورند و در عراق ،سوریه، لیبی و... به بذل و بخشش میان اعراب در ساختن بهترین بیمارستانها و اتوبان و ساختمان سازی جهت سکونت و... مصرف میکنند، مسئلهآخوند ازروز اول دزدیدن قدرت ،مردم ایران نبوده ونیست بلکه مسئله اصلیآخوندها همان بردن غنیمت جنگی از ایران در خدمت اعراب  میباشد.

دولت و مجلسی که دو روی یک سکه اندو هر دو دست نشانده ،دارای استقلالی از خود نیستند،و سیاست اعمالی آنها درجهت عکسمنافع مردم بوده و هست و ادامه خواهد یافت،دولتآدم کش رئیسی، عامل و دست نشانده و ناتوان در تامین حد اقل مواد غذائی از جمله نان ، آب  مردمان ایران میباشد.

افزایشقیمتها و کمبودآرد و نان و گرانی بنزین، معیشت روزمره مردم را باخطر گرسنگی و مرگ مواجه کرده و تبعات بسیار مخرب  دیگر اجتماعی را بدنبال خواهد داشت، و این مسئله که با گرسنگی عمومی توام است ، عامل اصلی این شده که جامعه بخودآید و به ناتوانی دولت و در کلیت  به جمهوری اسلامی که در تامین حد اقل مایحتاج زندگی مردم نیست وارد عمل شده و قدرت را از سپاه  ، مجلس و آخوند ها به زور  نیروی میلیونها مردم ، پس بگیرند.

تبعات دیگر گرانیو تورم افسارگسیخته طبق آمارهای خود رژیم  دو سوم  جمعیت کشور در فقر و  زیر خط فقر زندگی میکنند و نرخ تورم بالای 40 درصد است که رژیم اعلام کرده .

دولت رئیسی قاتل  مزدور سرمایه و سپاه تروریستی، با اعمال سیاستهای مخربو ضد مردمی خود،مردم را هر روز بیشتر در تنگنای فقر قرار داده اند،و مردم دریافته اند که این مزدوران تنها بفکر خودیهایشان هستندو منافع و رفاه مردم برایشان جایگاهی ندارد، مردم دیگر جان به لبشان رسیده و از تهدید ها هراسی بدل راه نمیدهند.

دولت رئیسی قاتل،حتی توانائی مبارزه با رانت را ندارد، درحرف ادعا میکنند که درجهت مبارزه با فساد،قاچاق مواد غذائی،رانت، حذف ارز 4200 تومانی بهاین بهانه که به مردم"یارانه "به پردازند، آنهم با صندوق خالی دولت ورشکسته  و از طرفی نان و آب و بنزین را گران میکنندتا از درآمد حاصله  آنها  یارانه پرداخت شود یعنی شیادی و دزدی از جیب مردم.

در حال حاضر کشور و اقتصاد آن در بی ثبات ترین شرایط بسر میبرد، گرانی و تورم توسط جمهوری اسلامی مهار شدنی نیست، درعمل و گفتار خود دست اندر کاران رژیم  کشور را در حالت و مسیر فروپاشی قرار داده اند و مردم باید از این شرایط حد اکثر استفاده را بکنند و رژیم اسلامی را که سد راه همه چیز در ایران است  را بردارند.

بودجه سال 1401 فقط درخدمت دولتیان و ابواب جمعی حزب الله است از جمله افزایش بودچه سپاه تروریستیپاسداران،"حوزه های علمیه "قم ومشهد، مساجد وغیره ... است.، این روند که ادامه خواهد یافت بهبستر اختلاسها ، قاچاق ، رشوهخواری، مقاصد اقتصادی  دامن خواهد زد، و دست بازتر برای مسئولین دولتی و آقازاده ها، امنیتیها ، که قاچاق اقلام مورد نیاز مردم را باصطلاح از خارج وارد میکنند و ده ها برابرقیمت خرید بمردم میفروشند  باز خواهد گذاشت.

دولت رئیسی قاتل به هیچوجه تسلط بر واردات و صادرات کشور در اسکله ها نداشته و ندارد، یعنی دولت در سایه، سپاه و بیت رهبری حاکمیت مطلق بر واردات و صادرات و کنترل  و ارائه آن به قیمت دلخواه به بازار داخلی را دارند.

اقتصاد ایران قادر به ادامه نیست،

امروزمیبینیم که جمهوری اسلامیازجهات مختلف درمحاصره اقتصادی و تحریم قرار گرفته است،گرچه مسئولین و آخوند  ها مدعی هستند که تحریم ها اثر آنچنانی بر اقتصاد ایران نگذاشته و ادعا میکنند که بودجه سال 1401را بدون برخورد و توجه بهتحریم ها تدوین کرده اند ولی فراموش میکنند که توضیح بمردم بدهند چرا اقتصادشان ورشکسته شده ،البته مردم  به دروغگوئی حاکمیتپی برده وخود هیئت حاکمه در انتظار آزاد شدن 7 میلیارد دلار در کره چنوبی و توافق فرجام هستند  که باید بدون قید و شرط کلیه دوازده ماده وزیر امور خارچه دولت ترامپ را به پذیرند و در غیر اینصورت فرجامی در کار نخواهد بود،و فروپاشی حتمی است،جمهوری اسلامی درنهایت باید راهحل تسلیم در برابر امپریالیسم غرب را پیشه کند ، درغیر اینصورت باید تن به سقوط کلیت سیستم وابسته به شرقامپریالیستی بدهد، زیرا این سیستم بامسئله استقلال سیاسیبه هیچوجه اینهمانی نداشته و نخواهد داشت.

اقتصاد در جمهوری اسلامیکاملا از هم پاشیده است، دولت تروریستی رئیسی تنها قادر است از طریق تورم، گرفتن مالیات ، گران کردن خدمات دولتیو ادامه قاچاق دولتی و گران فروشی، تمام درآمد دولت با شیوه های غیر انسانی از جیب خالی مردم و به بهای فقر بیشترو فقیر تر شدن هر روز مردم میباشد،موقعیت اقتصادی جمهوری اسلامی  درحد بسیار اسفناک سقوطکرده و نیمی از صنایع بخش خصوصی بصورت نیمه فعالند و نیم دیگر کلا ورشکسته شده اند،مردمدر شرایط بسیار وحشتناک وحد اقلیزندگی میکنند،ودر مقابل سرمایه های کشور در عراق،سوریه و لبنان در جهت زندگی بهتر اعراب مصرف میشود.

در ایران بخاطر مسئله تروریسم،و دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه،و ایجاد نا امنی و تهدیدسپاه،سرمایه  گذاری غیر ممکن شده ، بلکه بر عکس سرمایه داران داخلی که توانسته اند با استثمار مردم از جمله کارگران ثروت آنها را چپاول کنند بدلیل نداشتن امنیت  تامین مالی سرمایه خود را بخارج برده اند.

در شرایطفعلی دراروپا و جنگ میان امپریالیستهای شرق و غرب، و تحریم روسیه و تصمیم  اکثر کشورهای اروپائی به صفر رساندن واردات گاز از روسیه که میتواند در دراز مدت  جامعه اروپا را با خطر جدی روبرو کند، عوامل اتحادیه اروپا درصددند که با تماسها ی خود با جمهوری اسلامی راه حلی بیابند اما غافلاز اینکه نو امپریالیستهای شرق روسیه و چین این پیش بینیها را قبلا کرده بودند ودست وپای عوامل جمهوری اسلامیرا با انعقاد قراردادهای استعماری بسته اند وعملا دولت جمهوری اسلامی را دست نشانده خود کرده اند،که جمهوری اسلامی بدوناجازه اربابان خود قادر به هیچ اقدام مستقلی نیست  و علاوه بر اینها دولت های جمهوری اسلامی در گذشته و حال با رفتار های تروریستیی و زور گوئی ، آدم ربائی و گرو گان گیری دو تابعیتیها ، با باج خواهی کاملا آبرو باخته  اند،و در کنوانسیونهای بین المللی جلوی هر گونه راه حل احتمالی فروش گاز و نفت به اروپا را از دست داده اند.12.05.2022

 

Amin.bayat.@googlemail.com

https://facebook.com/amin.bayat.9

https://ragin-kaman.net

 

 


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر