۱۳۹۹-۰۳-۲۴

ناصر - وین: در رابطه با مبارزات ضد نژادپرستیِ جاری در آمریکا

جرج فلوید یک قربانی دیگر نژاد پرستی، دهم ژوئن در زادگاهش، در شهر هوستون - تگزاس به خاک سپرده شد.

نژاد برتری در جامعه آمریکا نهادینه است و در ساختار سیاسی و حقوقی آن گره خورده است. عدم تساوی حقوق و تحقیر و تبعیض سیاهان مقوله‌های ناآشنا و ناشناخته‌ای نیستند و همواره مورد تأیید و حمایت دولت‌های استعمارگر و برتری طلب قرار داشته‌اند.

منشاء انفجار سیاسی امروز نیز بحرانی است ساختاری که در سالهای اخیربا اعمال سیاست های راسیستی ترامپ افزایش یافته است.

تشدید فشارهای تبعیض‌آمیز از یک سو و تعمیق تضادهای طبقاتی از سویی دیگر، جنبشی عمومی بر علیه نظم حاکم را بوجود آورده است که در مطالبه عبور از آن پایداری میکند.

جرج فلوید یکی از صدها قربانیِ نظمی است که هر سال در آمریکا به قتل میرسند. او زیر زانوی پلیس نژادپرست آمریکایی که اقتدارگرایانه و بی تفاوت به او خیره شده بود جان سپرد. به رغم درخواست های مکرر وی که مرا رها کن، من دیگر نمی توانم نفس بکشم، پلیس بدون واکنش به تقاضای وی، بی رحمانه و بدون احساس به جنایتی که درحال به وقوع  پیوستن است، به فشار به گردن او افزود و افزود و هشت دقیقه و چهل و شش ثانیه همچنان آن را ادامه داد تا جان وی را گرفت.

جان دادن فلوید با حضور مامورین مسلح دیگر که بدون توجه به این تبهکاری، از آن حفاظت می‌کردند، جرقه‌یی آفرید که آتش آن خبر از آگاهی نسلی را به همراه دارد که مصمم است، غل و زنجیرهای دویست سال بندگی، تحقیر و تبعیض را بگسلد و راه به آزادی را هموار سازد. جرقه یی که در مینیاپولیس در ایالت مینه سوتا افروخته شد به اعتراضی همگانی فراروئید و به رغم بکار انداختن قوانین منع تردد و مستقر شدن هزاران نیروی گارد ملی، نیروی اعمال قانون و تهدید ترامپ مبنی بر استفاده از ارتش برای سرکوب دادخواهی به حق معترضان، نتوانست مانع از گسترش آن شود و به ده‌ها شهر راه یافت و هم چنان سوزان و مشتعل در راه است تا به نظام برتری طلبی، تجاوز نژادپرستی و بی‌اعتنایی به زندگی میلیونها انسان پایان دهد.

قوانین و فرهنگ تبعیض آمیز در جامعه آمریکا زندگی بسیاری از سیاهان را به تباهی سوق داده است. بیش از چهل میلیون از شهروندان آمریکا در کشور خود بیگانه اند. بی‌عدالتی و نابرابری در قبال آنان امری عمومی و عادی است. سیاهان در آمریکا زیر فشار خشونتی مستمر و نا محدود قرار دارند. و شمشیر «عدالت گر» قانون، قصد جانشان را دارد. آنان ناگزیر به دفاع از جان خود بر آمده اند.

۹ نوامبر در بسیاری از کشورها اعتراضات ادامه یافت و میلیونها معترض ضد راسیسم علی رغم بحرانِ جهانیِ کرونا در آن شرکت داشتند. در یکی از گسترده‌ترین اعتراضات در واشنگتن، پایتخت آمریکا بیش از دویست هزار نفر حضور یافتند.

هدف از ادامه تظاهرات، محدود به مطالبه اجرای قانون و مجازات پلیس نژادپرست و قاتل جان فلوید نیست. انگیزه آن شکستن دیوارهای بلند نظام نژاد برتری و گشایش گذرگاهی بسوی آزاد زیستن است.

این جنبش آمیزه‌ای از خشم انبار شده‌ی سالهای دور و غرور بیدار امروز است. آتش مدفون شده در زیر خاکستر اجساد هزاران قربانی جنایات نظامِ نژاد برتری است که امروز جان گرفته، آگاه و افروخته، عدالت را میطلبد.

«ما فرو دستانیم که به رغم بار سنگینی که هر روز بدوش میکشیم، ثروت و مکنت و اقتدار برایتان تولید میکنیم، از حداقل نیازهای زندگی محرومیم، در چنبره‌ی فقر و تنگدستی گرفتاریم و در سراشیبی سقوط به دره تهی دستی بسر میبریم. ما شما را متهم به نقض حقوق اساسی بشر میکنم.»

اینکه در جامعه آمریکا، انسانها همه برابر آفریده میشوند، دروغی آشکار است. زیرا نیمی از سیاهان آمریکایی درفقروتنگدستیمتولد میشوند و در تهیدستی جان میسپارند.

در ایالات متحده آمریکا تفاوت و تبعیض در همه جا مشهود است، قانون در مورد همه شهروندان بطور یکسان اجرا نمی‌شود، امنیت و ثبات در زندگی سیاهان آمریکایی موجود نیست. آنان همواره در معرض خشونت پلیس قرار دارند.

«تغییر این شرایط از طریق گفتمان آرام و ارایه تصویر آنچه که بر ما میگذرد، تاثیری در روند زندگی ما ایجاد نکرده است. تحقق آن در ناگزیری مبارزه‌ای است که در پیش داریم. در شورشی علیه تجاوز به حیثیت و شعور انسانی که پدران ما از سالهای دور آن را آغاز کرده اند وما برخاسته ایم تا آن را به پایان برسانیم. آزادی و عدالت اجتماعی را می باید بدست آورد. اما دستیابی به آن از درون اتحاد و همبستگی ما میگذرد.»

این همان آموختهای است که ما مخالفین رژیم جمهوری اسلامی برای ایجاد ایرانی آزاد و دموکراتیک و تهی از تضادهای  طبقاتی، ملزم به آموختن آن خواهیم بود. مامیتوانیم با اعتقادات مختلف و سلایق متفاوت حول محور اصلی ترین مطالبات به پیروزی دست یابیم.

درد مشترک را میباید مشترکا پاسخگو شد.

 

    وین- ناصر


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر