۱۳۹۹-۰۶-۰۹

نیما امینی پور: جوخه های کرونای خامنه ای

در ایران، قشر محروم جامعه که از سر درماندگی و بدبختی دارای اعتقادات مذهبی نسبتأ قوی و  بالایی هستند، دقیقأ همان قشری هستند که بدلیل سیاستهای ضدمردمی رژیم اسلامی حاکم بر ایران، دچار زندگی فلاکتبار و فقر و بیکاری و انواع گرفتاریها شده اند و بهمین دلیل جزو مخالفین حکومت هستند. 

قشر فقرزده و گرسنه و درمانده ای که رژیم اسلامی آنها را طوری در منگنه قرار داده است که نتوانند هیچ حرکت و  فعالیت سیاسی بر ضد حکومت ستمگر و غارتگر اسلامی انحام دهند، همانها که قیامشان به شورش گرسنگان شهرت یافته و مترصد فرصتی برای این خیزش نهایی اند.

این قشر همان قشریست که در سالهای مختلف بر علیه حاکمیت به خیابانها ریخت و فریاد برآورد و گلوله خورد و کشته شد و یا به زندان افتاد. 

حکومت ایران با شناختی که از عقاید و باورهای دینی این جمعیت کلان دارد، در وضعیت قرمز و خطرناک کرونایی کشور، و علیرغم هشدار متخصصان، پزشکان، روانشناسان و جامعه شناسان، برای انجام مراسم حضوری ماه محرم و تشکیل هیئت ها و حسینیه ها، پافشاری کرد و جمعیت محروم و تهیدست اما مخالف رژیم را بطرف تکایا و هیئتها سوق داد. 

از اهداف کثیف و جنایتبار رژیم اسلامی، یکی این بود - و هست - که با تشکیل جمعیت و انجام مراسم حضوری عزاداری، میزان ابتلا به کرونا را هرچه بیشتر افزایش دهد تا مردم و درواقع مخالفین حاکمیت خونخوار اسلامی را با کرونا از بین ببرد و نابود کند. 

رژیم بخوبی میداند که محرومان جامعه که در صدد بهم پیچیدن طومار رژیم هستند دیر یا زود و اینبار با موفقیت و پیروزی در  قیامی سراسری تار و پود حکومت را به آتش خواهندکشید، ولی چنانچه میتلا به کرونا شوند دسته دسته میمیرند چون حتی پول دوا و درمان را هم ندارند. بهمین دلیل خامنه ای که خود تک و تنها حتی بدون حضور پسرانش در محلی وسیع و پهناور به نمایش و فیلم بازی عزاداری، پرداخت؛ مردم را دسته دسته به جوخه های کرونا فرستاد تا چند صباحی برای عمر حاکمیت، مهلت خریداری کند. 

از فرداست که پزشکان و پرستاران و  کارکنان گورستانها بیش از پیش تحت فشار حکومت قرار بگیرند تا آمار قربانیان کرونا، بیشتر از قبل پنهان نگه داشته شود.

خامنه ای و شرکا، شاید بتوانند بخشی از  مردم جامعه را با مبتلا کردن به کرونا از میان بردارند، اما مطمئنأ نمیتوانند جلوی قیام پیروزمندانه مردم ایران را بگیرند!


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر