۱۳۹۹-۱۱-۱۸

طالبان ایران میزبان طالبان افغان، معامله جهانخواران و آدمخواران علیه مردم افغانستان، دیالوگ حسن حسام و آرش کمانگر


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر